สรุปประกาศอิมมิเกรชั่น เรื่อง ข้อยกเว้นการเดินทางเข้าออสเตรเลีย ใครยังเข้าออสเตรเลียได้บ้าง?

บุคคลที่สามารถเข้าออสเตรเลียได้ มีดังต่อไปนี้

  1. ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลีย

  2. พลเมืองถาวรออสเตรเลีย (Permanent Resident = PR)

  3. ผู้ถือสัญชาตินิวซีแลนด์ที่มีถิ่นพำนักในออสเตรเลีย โดยต้องมีหลักฐานพิสูจน์ถิ่นพำนักตัวเอง เช่น ใบขับขี่ที่แสดงที่อยู่ หรือเอกสารอื่นๆที่แสดงว่ามีที่อยู่ในออสเตรเลีย เป็นต้น

  4. สมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดของผู้ถือสัญชาติออสเตรเลีย และ PR

ในกรณีนี้ใครบ้างที่จัดว่าเป็นสมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิด
– คู่สมรส/ de facto partner
– ผู้ติดตาม เช่น ลูก 
– ผู้ดูแลตามกฎหมาย (Legal guardians)

4.1 สมาชิกครอบครัวที่ไม่มีวีซ่า – ไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียจนกระทั่งได้รับวีซ่า
4.2 สมาชิกครอบครัวที่ถือวีซ่าชั่วคราว – แนบหลักฐานความสัมพันธ์ และส่งข้อมูลเข้า แบบฟอร์มออนไลน์ ห้ามเดินทางเข้าจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากอิมฯทั้งนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่เดินทางเข้าออสเตรเลีย ต้องกักตัวเอง 14 วันนับจากวันเดินทางวีซ่าต่างๆ อิมฯ ยังมีการพิจารณาอยู่ตามปกติ

 

แหล่งที่มา: Immigration