สรุปประกาศอิมมิเกรชั่น เรื่อง ข้อยกเว้นการเดินทางเข้าออสเตรเลีย ใครเข้าออสเตรเลียได้เลยบ้าง?

บุคคลที่สามารถเข้าออสเตรเลียได้โดยที่ไม่ต้องขอ Travel Exemption มีดังต่อไปนี้

 1. ผู้ถือสัญชาติออสเตรเลีย (Australian Citizen)

 2. พลเมืองถาวรออสเตรเลีย (Permanent Resident = PR)

 3. ผู้ถือสัญชาตินิวซีแลนด์ที่มีถิ่นพำนักในออสเตรเลีย โดยต้องมีหลักฐานพิสูจน์ถิ่นพำนักตัวเอง เช่น ใบขับขี่ที่แสดงที่อยู่ หรือเอกสารอื่นๆที่แสดงว่ามีที่อยู่ในออสเตรเลีย เป็นต้น

 4. สมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิดของผู้ถือสัญชาติออสเตรเลีย และ PR (ประเภทวีซ่า 100, 309, 801, 820,101, 102, 445)

  สมาชิกครอบครัวที่ใกล้ชิด ได้แก่ คู่สมรส/ de facto partner, ผู้ติดตาม เช่น ลูก , ผู้ดูแลโดยชอบตามกฎหมาย (Legal guardians)
  4.1 สมาชิกครอบครัวที่ไม่มีวีซ่า – ไม่สามารถเข้าประเทศออสเตรเลียจนกระทั่งได้รับวีซ่า
  4.2 สมาชิกครอบครัวที่ถือวีซ่าชั่วคราว – แนบหลักฐานความสัมพันธ์ และส่งข้อมูลเข้า แบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อขอ Travel Exemption ห้ามเดินทางเข้าจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากอิมฯทั้งนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่เดินทางเข้าออสเตรเลียต้องกักตัวเอง 14 วันนับจากวันเดินทาง

 5. บุคคลที่พำนักอยู่14 วันหรือมากกว่า 14 วันที่นิวซีแลนด์ทันทีก่อนที่จะบินมาที่ประเทศออสเตรเลีย

 6. ผู้ที่ถือวีซ่า Business Innovation and Investment (subclass 188)

 7. นักการทูตและสมาชิกในครอบครัว

 8. Cabin Crew,ลูกเรือ

 9. บุคคลที่ถูกจ้างผ่านโปรแกรม Seasonal Worker Program หรือ Pacific Labour Scheme ที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลออสเตรเลีย

*ข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา สำหรับข้อมูลอัพเดทล่าสุดเกี่ยวกับลิสต์ประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นทั้งหมด สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ Immigration โดยตรง บุคคลนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถยื่นขอ Travel Exemption ได้กรณีมีเหตุผลจำเป็นที่ต้องเดินทาง

Update: 31 March 2021