สวัสดีปีใหม่ สวัสดีตรุษจีน ซินเจีย ยู่อี่ ซินนี้ ฮวดไช้ ค่ะ เริ่มต้นปีขาลทองด้วยข่าวดีๆ คุณหมอวีซ่าขอนำมาอัพเดทให้ท่านผู้อ่านทุกท่านทราบนะคะ

Update 1 – รายการโปรโมชั่นจากรัฐบาลออสเตรเลียสำหรับวีซ่านักเรียน (Student Visa) กับวีซ่าทำงานพร้อมการท่องเที่ยว (Working Holiday Maker Visa)
ข่าวเริดล่าสุดสำหรับนักเรียนนานาชาติที่จะเข้ามาศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียกับผู้ถือวีซ่าทำงานพร้อมการท่องเที่ยว (Working Holiday Maker Visa) ที่พร้อมจะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียภายใน 2 เดือนในช่วงตั้งแต่วันที่ 19 January 2022 ถึง 19 March 2022 รัฐบาลออสเตรเลียเพิ่งประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2022 ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆ ด้วยรายการโปรโมชั่นต่อไปนี้

วีซ่านักเรียน (Student visas)
• Student visa holders who travel to Australia and arrive between 19 January 2022 and 19 March 2022 will be refunded the VAC for their student visa application – ผู้ถือวีซ่านักเรียนที่เดินทางเข้ามาถึงออสเตรเลียภายในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 19 January 2022 จนถึงวันที่ 19 March 2022 มาถึงแล้ว สามารถขอเรียกเงินค่าสมัครวีซ่าคืนได้

• Both primary and secondary applicants will receive the refund if they arrive within this period –โปรโมชั่นนี้มีผลบังคับใช้ได้ทั้งผู้ถือวีซ่าหลักกับผู้ติดตามที่เดินทางถึงออสเตรเลียภายในช่วงเวลาดังกล่าว

• The refund applies to both current offshore visa holders and new applicants who arrive within that period – คืนค่าสมัครวีซ่าให้ทั้งกับผู้ที่มีวีซ่าถืออยู่ในมือจากต่างประเทศอยู่แล้ว กับผู้สมัครวีซ่าใหม่ที่วีซ่าผ่านและเดินทางเข้ามาถึงออสเตรเลียในช่วงเวลาดังกล่าว

• Students will be able to apply for a refund up until 31 December 2022 – นักเรียนสามารถขอเรียกเงินค่าสมัครวีซ่าคืนได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2022

• Details of how to apply for a refund will be available shortly – ส่วนรายละเอียดขั้นตอนการขอเงินคืน จะชี้แจงให้ทราบในเร็วๆนี้

Update 2 – ผ่อนหย่อนชั่วโมงการทำงานให้กับผู้ถือวีซ่านักเรียน (Temporary relaxation of working hours for student visa holders)
– รัฐบาลออสเตรเลียประกาศหย่อยผ่อนผันชั่วโมงการทำงานของผู้ถือวีซ่านักเรียนจาก 40 ชั่วโมงต่อทุก 2 สัปดาห์เป็นให้สามารถทำงานได้อย่างไม่จำกัดชั่วโมงในทุกสายอาชีพ ตั้งแต่วันที่ 19 January 2022 เป็นต้นไป โดยจะมีการทบทวนอีกทีในเดือน April 2022

– แต่นักเรียนทุกคนยังคงต้องหมั่นเรียน ไม่ปล่อยให้ผลการเรียนเสีย ไม่ปล่อยให้ CoE ของตนขาด สอบให้ผ่าน และเข้าเรียนตามเวลาที่ทางสถาบันกำหนดเป็นที่พึงพอใจของทางสถาบันตามที่กฎหมายกำหนด หากนักเรียนไปยกเลิกคอร์สเรียน และไม่ใส่ใจต่อการเข้าเรียน สอบไม่ผ่าน หรือมีเวลาเรียนไม่ครบ ก็อาจจะถือว่าทำผิดกฎหมายได้เช่นกัน

– อนึ่ง นักเรียนสามารถสบายใจได้เลยว่า ทางอิมมิเกรชั่นจะไม่ทำการยกเลิกวีซ่านักเรียนของเราหากเราทำงานเกิน 40 ชั่วโมงต่อทุกสองสัปดาห์ และจะไม่สอบสวนนายจ้างที่จ้างนักเรียนทำงานเกินเวลาตามที่ผ่อนผันนั้นด้วย

– สำหรับนักเรียนที่เรียนจบแล้วและมีงานทำ หรือมีนายจ้างออกจดหมายจ้างงานในสายที่ช่วยฟื้นฟูโควิดทั้งปวง ก็อาจมีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่า Covid-19 Pandemic (subclass 408) ได้ภายใน 90 วันก่อนที่วีซ่านักเรียนจะขาด

Update 3 – วีซ่าทำงานพร้อมการท่องเที่ยว (Working Holiday Makers – WHM)
• WHM who travel to Australia and arrive between 19 January 2022 and 19 April 2022 will be refunded the VAC for WHM visa application – ผู้ถือวีซ่าทำงานพร้อมการท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาถึงออสเตรเลียภายในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 19 January 2022 จนถึง วันที่ 19 March 2022 พอมาถึงแล้ว สามารถขอเรียกเงินค่าสมัครวีซ่าคืนได้
• The refund applies to both current offshore visa holders and new applicants who arrive within that period – คืนค่าสมัครวีซ่าให้ทั้งกับผู้ที่มีวีซ่าถืออยู่ในมือมาจากต่างประเทศอยู่แล้ว กับผู้สมัครวีซ่าใหม่ที่วีซ่าผ่านและเดินทางเข้ามาถึงออสเตรเลียได้ในช่วงดังกล่าว

ขยายเวลาการทำงานให้กับนายจ้างคนเดียวกันให้กับผู้ถือวีซ่าทำงานพร้อมการท่องเที่ยว
อนึ่ง ผู้ถือวีซ่าทำงานพร้อมการท่องเที่ยว (Working Holiday Makers) ซี่งตามกฎหมายสามารถทำงานให้กับนายจ้างคนเดียวกันเป็นเวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้น ทางรัฐบาลก็ได้เพิกถอนข้อจำกัดข้อนี้ให้สามารถทำงานต่อเนื่องกับนายจ้างคนเดิมนี้ได้โดยไม่ต้องไปยื่นเรื่องขออนุญาตอิมมิเกรชั่นเยี่ยงอย่างแต่ก่อน แต่ที่สำคัญ ผู้ถือวีซ่าทำงานพร้อมการท่องเที่ยวทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนโควิดให้ครบตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีข้อยกเว้นของการเดินทางอย่างเป็นทางการมาแสดง

Update 4 – ก่อนจบ ขอแถมอัพเดทล่าสุดสำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาที่ออสเตรเลีย
Requirements for international entry (All Australian states and territories)
https://covid19.homeaffairs.gov.au/preparing-to-travel-to-australia-from-overseas

1. Evidence of a negative COVID-19 Polymerase Chain Reaction (PCR) test taken within 3 days of their scheduled departure flight – ผลตรวจ PCR โควิดที่ตรวจภายใน 3 วันก่อนขึ้นเครื่องบิน เป็นผลลบ

2. Proof of fully vaccination (International COVID-19 Vaccination Certificate) or evidence that they cannot be vaccinated on medical grounds หลักฐานการฉีดวัคซีน Covid-19 ครบทุกเข็ม ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการยกเว้นทางการแพทย์ว่าไม่สามารถฉีดวัคซีนได้

3. Completion of the Australian Travel Declaration – กรอก Australian Travel Declaration ให้ครบถ้วน

4. Check quarantine and testing requirements in each State or Territory where students will arrivewww.Australia.gov.au/states
Note: Entry requirements for States and Territories are frequently changing – ตรวจเช๊คเรื่อง ควอรันทีน กับเงื่อนไขการตรวจโควิดในแต่ละรัฐให้เรียบร้อยก่อนเดินทางได้ที่เว๊บไซท์ www.Australia.gov.au/states โดยกฎเกณฑ์ของแต่ละรัฐมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก จึงต้องหมั่นเช๊คก่อนการเดินทางเสมอ

ด้วยความปรารถนาดี
คุณหมอวีซ่า