ข้อมูลวีซ่านักเรียนออสเตรเลียในสถานการณ์ COVID-19

  • วีซ่าที่ยื่นเข้าไป แล้วในระบบจะชะลอการพิจารณา โดยจะให้ความสำคัญกับผู้สมัครวีซ่าที่เป็น Immediate Family (สามี ภรรยา ลูก) ของผู้มีสัญชาติออสเตรเลีย ที่จำเป็นต้องเดินทางโดยด่วนก่อน
  • ผู้ที่จะยื่นวีซ่าใหม่ ควรชะลอการยื่นออกไปก่อน จนกว่าประเทศเข้าสู่ภาวะปกติ
  • ผู้ถือวีซ่าอยู่ในออสเตรเลียแล้ว และจะต้องเลื่อนเปิดเรียน ถ้าวีซ่าไม่ครอบคลุมระยะเวลาเรียนใหม่ ต้องยื่นต่อวีซ่า(ใหม่)ในออสเตรเลีย
  • ผู้ที่ได้อนุมัติวีซ่าแล้ว แต่ยังไม่เดินทาง ให้ติดต่อสถาบันเพื่อเลื่อนวันเริ่มเรียน ส่วนการเปลี่ยนแปลงอายุของวีซ่าจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมต่อไป
  • ผู้ที่ยื่นวีซ่าไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ ควรปรึกษาสถาบันการศึกษาเพื่อเลื่อนคอร์ส ก่อนจะมีการพิจารณาวีซ่า
  • ผู้ถือวีซ่านักเรียนและอยู่ในไทย ที่ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าไปก่อนวีซ่าหมดอายุ จะต้องยื่นวีซ่าใหม่หากจะต้องเดินทางกลับออสเตรเลีย

อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
https://bit.ly/3a7NPKq