Victoria Government Schools

Victoria Government Schools

Victoria Government Schools เป็นเครือข่ายโรงเรียนรัฐบาลออสเตรเลียใรรัฐวิคทอเรีย  มีการศึกษาตั้งแต่ระดับประถม มัธยมต้นและมัธยมปลาย โรงเรียนมีคุณภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกโรงเรียนให้เลือกอีกมากมาย อีกทั้งระบบการดูแลการจัดการ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติดีมาก ทำให้ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วง หลักสูตรการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง และเรียนรู้ในวิชาที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาเด็ก

นอกจากนี้โรงเรียนยังเน้นกิจกรรมงานกลุ่ม การทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆจากหลายสัญชาติ ให้ความสำคัญกับ Multinationality เป็นอย่างมาก

ค่าเรียนเฉลี่ยต่อปีสำหรับนักเรียนต่างชาติ

Standard Tuition Fee

Primary(Prep-Grade 6) – AUD12,218

Junior Secondary(Years 7-10) – AUD16,195

Senior Secondary(Years 11-12) – AUD18,163

Victorian College of the Arts Secondary School

Junior Secondary(Years 7-10) – AUD21,976

Senior Secondary(Years 11-12) – AUD24,682

Clip https://www.youtube.com/watch?v=kNThMJ1J_Hc

More Info: Study Victoria